ZARYS HISTORII CHÓRU

"HISTORIA TO ŚWIADEK CZASÓW, ŚWIATŁO PRAWDY, ŻYWA PAMIĘĆ, MISTRZYNI ŻYCIA, ZWIASTUNKA PRZYSZŁOŚCI" - Tytus Liwiusz

35 LAT PCR

          Katedralny Chór Pueri Cantores Resovienses to jeden  z kilkunastu działających obecnie w Polsce chórów chłopięco-męskich. Został założony w 1985 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie przez chórmistrzynię Urszulę Jeczeń-Biskupską. Składał się wówczas zaledwie z kilkunastu osób. Zespołem z ramienia Kościoła opiekował się wtedy ks. proboszcz Franciszek Kołodziej, a funkcję prezesa pełnił mąż dyrygentki, Krzysztof Biskupski.
          Rok później Chór przeniósł swoją siedzibę do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztoru oo. Bernardynów w Rzeszowie, gdzie opiekę nad śpiewakami objął gwardian i proboszcz – ojciec Metody (Czesław Kornacki). Nowym prezesem Zespołu został Stanisław Żyracki, który po trzech latach zrezygnował z pełnienia tej funkcji.                                                                                                                

   W 1989 r. z inicjatywy Urszuli Jeczeń – Biskupskiej i przy wsparciu adwokata Andrzeja Kurowskiego, który opracował Statut, założono Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Chóru Chłopięco-Męskiego. które przejęło organizacje chóru oraz misję realizacji chrześcijańskich zadań religijno-moralnych w sferze kultury i wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami i tradycją chrześcijańską a obowiązki prezesa Stowarzyszenia powierzono wówczas Bronisławowi
Czubarze.
          W 1993 r. patronat nad Chórem objęła Rzeszowska Katedra, która do dzisiaj jest siedzibą Zespołu. Opiekunem Rzeszowskich Słowików został proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wówczas prałat, a później infułat, ks. Stanisław Mac. Funkcję prezesa objął Jerzy Wójcik.
        W tym samym roku Zespół stał się członkiem Polskiej  i Światowej Federacji Chórów Pueri Cantores, przyjmując nazwę Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses. Celem Federacji jest m.in. wspieranie chórów w działalności muzycznej, religijnej i kulturalnej, pielęgnowanie śpiewu liturgicznego i wychowanie młodzieży w tradycji kultury katolickiej i wartości chrześcijańskich.

 Rzeszowskie świątynie – siedziby Chóru: kościoły pw. Podwyższenia Krzyża Św. i pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny oraz Katedra Rzeszowska pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Oryginalny rysunek logo Chóru autorstwa Krzysztofa Bukały

          W 1995 r. pan Krzysztof Bukała, rzeszowski artysta rzeźbiarz, ojciec dwóch długoletnich chórzystów – Sławomira i Radosława, stworzył z okazji Jubileuszu 10-lecia Chóru logo, które do dziś jest graficznym znakiem Zespołu. Przedstawia przystrojonego w muszkę śpiewającego chłopca, z nieco łobuzersko rozwichrzoną czuprynką, którego nos i przymrużone oczy układają się w krzyż, a szeroko otwarte usta w piękne serce. Wszystkie te elementy niezwykle trafnie ukazują w swojej symbolice to, co najbardziej charakteryzuje Rzeszowskie Słowiki, i to, co jest dla nich najważniejsze – śpiewanie z głębi serca i promowanie chrześcijańskich wartości, czupurna młodość, a zarazem szykowna elegancja!
          W 1995 r. prezesem Towarzystwa został Ryszard Bieniek, a w 2007 r. jego obowiązki przejął Paweł Niemiec.

Awers i rewers pamiątkowego medalu wybitego w 1995 r. z okazji 10-lecia Chóru

          W 2010 r. Urszula Jeczeń-Biskupska, w związku z wyjazdem na stałe do Warszawy, kierownictwo nad Pueri Cantores Resovienses powierzyła Marcinowi Florczakowi, który  kierował i dyrygował Chórem do 2022 roku. Prezesem ponownie został Jerzy Wójcik.
          W 2011 r. po 39 latach kapłańskiej służby odszedł na emeryturę niezastąpiony mecenas Chóru ks. inf. Stanisław Mac. Opiekę nad śpiewakami jako nowy proboszcz Parafii Katedralnej objął ks. prałat Jan Delekta.
          W 2013 r. asystentem kościelnym w Katolickim Towarzystwie Śpiewaczym został, wyznaczony przez biskupa Jana Wątrobę, ks. doktor Lucjan Dyka.

Urszula Jeczeń - Biskupska

          W latach 2015  do 2021 funkcję Prezesa sprawował Stanisław Żyracki. W 2015 roku asystentem kościelnym Chóru z ramienia Ordynariusza Diecezji został wikariusz Katedry ks. Julian Wybraniec, który do dziś jest duszpasterzem Chórzystów.
          23 lutego 2017 zmarł ks. prałat Jan Delekta, którego od marca 2017 r. zastąpił ks. prał. Krzysztof Gołąbek – obecny proboszcz Parafii Katedralnej i mecenas Chóru Pueri Cantores Resovienses.
          W 2020 r. minęła 35. rocznica powstania Zespołu, który obchody Jubileuszu przeniósł na rok następny z powodu trwającej pandemii COVID-19.

Od

Marcin Florczak

          W marcu 2022 r. wybrane zostały nowe władze Towarzystwa. Funkcję prezesa objęła Irena Steciak – mama jednego z chórzystów.

Pod koniec wakacji 2022 r. dyrygent Marcin Florczak złożył rezygnację z pełnionych obowiązków. Rezygnację złożyły także władze stowarzyszenia. Dyrygentami Chóru zostały Panie Edyta Kotula oraz Angelika Pacuta.  Prezesem Towarzystwa wybrany ponownie został Ryszard Bieniek.

Latem 2023 roku obie Panie dyrygentki złożyły rezygnację z prowadzenia chóru.

W celu usprawnienia działalności Chóru i sprecyzowania zadań poszczególnych organów we wrześniu 2023 roku nastąpiła reorganizacja, zmiana nazwy Stowarzyszenia i zmiana Statutu. W miejsce Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego i Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego powstało jedno Stowarzyszenie Katedralny Chór Chłopięco Męski Pueri Cantores Resovienses. Funkcję Prezesa pełni Ryszard Bieniek.

Od września 2023 roku nowym dyrygentem Chóru została absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Pani Aleksandra Fiołek-Matuszewska.

 

ZADANIA I WSPÓŁPRACA

          Głównym zadaniem Pueri Cantores Resovienses od samego początku istnienia był i jest aktywny udział w życiu religijnym oraz kulturalno-artystycznym Rzeszowa, regionu i kraju oraz muzyczna działalność wśród dzieci i młodzieży zrzeszonej w Zespole. Chór dysponuje
bardzo bogatym, różnorodnym repertuarem, na który składają się utwory najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych tworzących muzykę sakralną i świecką, w tym m.in. klasyczną, patriotyczną, ludową i rozrywkową.

U. Jeczeń-Biskupska z mężem 
Krzysztofem – chórzystą i wielkim działaczem na rzecz PCR

       Chór poza uczestniczeniem w liturgii Mszy św. i w kościelnych uroczystościach koncertował i koncertuje na licznych scenach, współpracując z wieloma, przede wszystkim rzeszowskimi, instytucjami kulturalnymi, samorządowymi i oświatowymi, a także stowarzyszeniami, m.in. Polską Federacją Pueri Cantores, Urzędem Miasta Rzeszowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego, Estradą Rzeszowską, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, Rzeszowskim Towarzystwem Muzycznym, Uniwersytetem Rzeszowskim, Telewizją Polską Rzeszów, Polskim Radiem Rzeszów, Radiem „Via”, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej, Teatrem „Maska”, Wojewódzkim Domem Kultury, Zespołem Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego, Zespołem Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara, Gimnazjum nr 11, Szkołą Podstawową nr 25, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym Resovia Saltans, Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”, Polskim Towarzystwem Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Towarzystwem Przyjaciół Rzeszowa, Galerią Rzeszów, Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych, Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, Polskim Towarzystwem Turystyczno –Krajoznawczym oddział w Rzeszowie, Komitetem Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biurem Wystaw Artystycznych, Muzeum Regionalnym czy Gminą Tryńcza.

Fragm. programu jednego z koncertów Chóru (początek lat 90. XX w.)

        Pueri Cantores Resovienses często występowali wspólnie z innym zespołami, przede wszystkim chóralnymi, jak m.in. Chór Chłopięcy i Męski Poznańskiej Filharmonii, Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Chór Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie,Vox Coelestis Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Chór Bazyliki Matki Bożej Rzeszowskiej, Pueri Cantores Lublinenses, Zabrzański Chór Młodzieżowy Rezonans con tutti i chóry z Krakowa: Passionart, Górecki Chamber Choir, Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica i Chór Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II Psalmodia.

         Jednak najdłużej i najczęściej Zespół współpracował z Orkiestrą Kameralną Spiccato liczącą w szczytowym momencie ponad 40 muzyków, która działała od listopada 2010 r. do stycznia 2013 r. pod dyrekcją jej założyciela, byłego Chórzysty Pueri Cantores Resovienses, a obecnie znanego kompozytora, Dominika Lasoty.  

       Muzyczną drogę, oprócz wspomnianego twórcy Spiccato, obrało wielu śpiewaków z PCR, którzy obecnie są znani z artystycznej lub dydaktycznej działalności. Należą do nich m.in. Paweł Bazan, Radosław Bukała, Robert Gierlach, Michał Jakubczak, Michał Jurkiewicz, Jakub Kołodziej, Zygmunt Kukla, Grzegorz Oliwa, Jacek Rzym i Tomasz Zając.

Pueri Cantores Resovienses z Orkiestrą Kameralną Spiccato w Teatrze Maska. Rzeszów, 2011 r.

NAJWAŻNIEJSZE KONCERTY

          Owocem współpracy z wymienionymi instytucjami,
stowarzyszeniami, chórami i zespołami jest niezliczona liczba koncertów, z których wiele mocno wpisało się w historię ważnych, stojących na wysokim poziomie wydarzeń artystycznych.
          Wielkim przeżyciem dla chórzystów był udział we Mszy Świętej, którą 2 czerwca 1991 r. celebrował na Rzeszowskich Błoniach nieopodal Katedry papież Jan Paweł II, oraz spotkanie z przyszłym Świętym w 1998 r. w Jego rezydencji w Castel Gandolfo. Tam Chór stworzył oprawę muzyczną podczas mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego.
          Natomiast w 2015 r. – w roku Jubileuszu 30-lecia istnienia Pueri Cantores Resovienses – Zespół nawiedził grób św. Jana Pawła II w Watykanie, gdzie modlił się i śpiewał podczas Mszy Świętej transmitowanej na cały świat m.in. przez rozgłośnię watykańską i polskie Radio Maryja.
          W 1997 r. Chór miał zaszczyt wykonać kolędy ze słynnym Chórem Chłopięcym i Męskim Poznańskiej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

         

          Pueri Cantores Resovienses trzykrotnie wystąpili podczas znanego na całym świecie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, wykonując wraz z innymi chór i orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej Carmina Burana Carla Orffa pod batutą Adama Natanka (1995) i Jerzego Koska (2005) oraz III Symfonię d-moll G. Mahlera pod dyrekcją Marka Pijarowskiego (2007). Natomiast w 2010 r., na koniec sezonu koncertowego Filharmonii Podkarpackiej, zaśpiewał pod batutą Wojciecha Rodka Glorię D – Dur RV 589 Antonia Vivaldiego.
         Niezwykłymi w swojej formie i treści wydarzeniami muzyczno – patriotycznymi były koncerty w hołdzie Żołnierzom Wyklętym z udziałem Pueri Cantores Resovienses pod dyrekcją Janusza Wierzgacza (2013, 2014 i 2017), przygotowane przez krakowskie Stowarzyszenie Passionart, i ku czci Niepodległej zorganizowane
z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym Resovia Saltans, (2017 i 2018), Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie (2018), Gminą Tryńcza (2018) i Estradą Rzeszowską (2018), z których niemal wszystkie odbyły się w Filharmonii
Podkarpackiej.

 

Na zdjęciu (od lewej): śp. tenor Stanisław Tworek (1944–2020) i prezesi 
Chóru: Ryszard Bieniek, Stanisław Żyracki i Jerzy Wójcik. Łęgajny, maj 2014 r.
Bronisław Czubara (2011 r.)

          Dużym zaszczytem dla Chóru było także wystąpienie w jednym z koncertów ogólnopolskiego programu Z pieśni kościelnych Henryka Mikołaja Góreckiego realizowanego przez krakowski chór Górecki Chamber Choir pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.
          Pueri Cantores Resovienses w ostatnich latach współpracowali także z gwiazdami i kompozytorami muzyki rozrywkowej. W 2014 r. wzięli udział w wykonaniu prapremiery mszy kanonizacyjnej Missa Santo E Gia Santo skomponowanej przez Katarzynę Gaertner. Natomiast w maju 2015 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wystąpili z Justyną Steczkowską, a w listopadzie tego samego roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie koncertowali z zespołem „Piersi”, dla którego w 2018 r. w Polskim Radiu Rzeszów nagrali partie chóralne do kilku patriotycznych piosenek.

Jacek Ścibor i Katarzyna Gaertner na Koncercie z okazji kanonizacji papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII. Rynek 
w Rzeszowie, 2014 r

          Niecodziennym doświadczeniem był udział Zespołu w eliminacjach do popularnego programu stacji telewizyjnej TVN „Mam talent” w Krakowie w 2016 r. czy wspólny występ z rzeszowskim zespołem rockowym RAGE.

Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo w 1998 r. 
Obok Ojca Świętego Urszula Jeczeń – Biskupska.

          Chór często bierze udział w cyklicznych wydarzeniach muzycznych, jak Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, czy religijno – artystycznych, jak Dni Papieskie.
          Wielkimi artystycznymi i organizacyjnymi przedsięwzięciami Puerui Cantores Resovienses, Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego i Katedry Rzeszowskiej są coroczne Koncerty Kolęd (gromadzące niemal za każdym razem ponadtysięczną widownię) oraz koncerty okolicznościowe współfinansowane przez Gminę Miasto Rzeszów: Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Chóru
(2015), Polonia Christiana – 1050 lat dla upamiętnienia okrągłej rocznicy Chrztu Polski (2016), Rzeszów stolicą IX Kongresu Polskiej  Federacji Pueri Cantores (2017), Bóg – Honor – Ojczyzna z okazji 

 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (2018) i Pueri Cantores Resovienses dla Mieszkańców Rzeszowa w Roku Moniuszkowskim (2019). 

    Ważnymi momentami w historii Zespołu był udział w Kongresach Polskiej Federacji Pueri Cantores w Krakowie (2000) i Poznaniu (2003 i 2015) gromadzących za każdym razem około 1000 chórzystów z całej Polski. Jednak wydarzeniem bez precedensu nie tylko w historii Chóru, ale także Rzeszowa i całego Podkarpacia było zorganizowanie we wrześniu 2017 przez Pueri Cantores Resovienses i Polską Federację Pueri Cantores 4-dniowego Kongresu Chórów PFPC z udziałem blisko 1300 osób.

Występ Chóru w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie w 1986 lub 1987 r. 

WYJAZDY

          Obok działalności artystycznej Chór spełnia w środowisku bardzo ważną rolę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nieprzerwanie od 1987 r. do chwili obecnej niemal każdego roku organizowane są dla Chórzystów letnie obozy ćwiczeniowo – wypoczynkowe, o których jest mowa w osobnym rozdziale.
          Co roku w obozach uczestniczą nowi chłopcy, którzy wyłaniani są w wyniku wizyt składanych przez dyrygenta w rzeszowskich i podrzeszowskich szkołach podstawowych. Dzięki przychylności miejscowych władz oświatowych i dyrekcji placówek każdego roku przesłuchiwanych jest od 800 do 1000 uczniów przede wszystkim z klas drugich. O skali przedsięwzięcia i trudności w pozyskaniu nowych chórzystów świadczyć może przykład choćby z roku 2011, kiedy zostało przesłuchanych przez dyrygenta Marcina Florczaka blisko 1500 chłopców. Z tej liczby wstąpienie do Chóru zaproponowano 244 osobom, z czego

na spotkanie przyszło tylko ok. 60, z których 25 wzięło udział w obozie ćwiczeniowym we Frysztaku. W 2015 r. z tego grona zostało tylko 5 (!) chłopców, którzy niedługo przejdą mutację… I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na świecie jest tak stosunkowo mało chórów chłopięcych.
          Pueri Cantores Resovienses koncertowali w wielu krajach Europy, będąc swoistym ambasadorem polskości, propagując narodową kulturę i godnie reprezentując Rzeszów, Podkarpacie i Polskę poza granicami naszej Ojczyzny.
          W latach 1989–2010 pod kierownictwem Urszuli Jeczeń – Biskupskiej Zespół odbył 15 zagranicznych podróży, koncertując m.in. w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, na Słowacji i we Włoszech. Natomiast lata 2010–2020 pod przewodnictwem Marcina Florczaka to kolejnych 8 wypraw – do Francji (2010), czterokrotnie na Ukrainę (2011, 2014, 2016 i 2019), do Austrii, Włoch i Watykanu (2015), na Węgry (2017) i na Białoruś (2018).

Chórzyści na obozie ćwiczeniowo-wypoczynkowym przed kościołem pw. św. Jana z Dukli. Na zdjęciu m.in. 
Urszula Jeczeń – Biskupska, o. Metody (Czesław Kornacki). Dukla 1988 r.

SUKCESY I NAGRODY

          Katedralny Chór Chłopięco Męski Pueri Cantores Resovienses w swojej 35-letniej historii był laureatem licznych konkursów krajowych i zagranicznych. Śpiewając pod batutą Urszuli Jeczeń – Biskupskiej
zdobył m.in.:
• Wyróżnienie w Diecezjalnym Przeglądzie Chórów Kościelnych w Rzeszowie (1986),
• Brązowy medal w XII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej w Katowicach (1988),
• Wyróżnienie w Diecezjalnym Przeglądzie Chórów Kościelnych w Rzeszowie (1988),
• Brązowy medal w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Katowicach (1990),
• Wyróżnienie w Diecezjalnym Przeglądzie Chórów Kościelnych w Rzeszowie (1990),
• Wyróżnienie na festiwalu Associazione Corale Polifonico – Folkloristica S. Andrea w Pescarze we Włoszech (1993),
• I miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (1995),
• Wyróżnienie na festiwalu „IX Vranovske Zborove Slavnost” we Vranovie na Słowacji (1996),
• I miejsce w Rzeszowskim Festiwalu Pieśni Sakralnej „Cantate Deo”   i Nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie (1997),
• I miejsce w XXII Wojewódzkim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (2002),
• „Srebrny Kamerton” w XXII Ogólnopolskim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2002),
• I miejsce w XXIII Wojewódzkim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (2003),
• „Srebrny Kamerton” w XXIII Ogólnopolskim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2003),
• srebrny i dwa brązowe medale na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Limburgu w Niemczech (2005), 

• Nagrodę specjalną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (2007)
• „Złotą Strunę” w VIII Małopolskim Konkursie Chóralnym w Niepołomicach (2006),
• dwa srebrne medale w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Olomouc 2006” w Ołomuńcu w Czechach (2006),
• II miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Chórów „Caecylianum” w Warszawie i nagrodę specjalną prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego (2007),
• „Złotą Lirę” na IV Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantus” (2008),
• I miejsce w XXIX Wojewódzkim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (2009),
• „Złoty Kamerton” i nagrodę specjalną Związku Kompozytorów Polskich w XXIX Ogólnopolskim Konkursie a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2009),
• II miejsce w kategorii C w 58 Europejskim Konkursie Chórów Młodzieżowych w Neerpelt w Belgii (2010).
         
Natomiast po objęciu Zespołu przez Marcina Florczaka Chór osiągnął kolejne sukcesy:
• Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie (2010),
• Brązowy Dyplom na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2015),
• Srebrny Dyplom na III Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie (2016),
• Pierwsze miejsce na XX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie (2016),
• Srebrny i Brązowy Dyplom na V Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie (2018),
• I miejsce w kategorii „Chóry” na IV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej (2019),
• III miejsce w VIII regionalnym przeglądzie chórów „Pieśni Maryjnej” w Lubaczowie (2019),                                                                                                 • II miejsce
na Miedzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Sacrosongs” DWP (2021)

 

Nagroda specjalna Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego (2007)
Brązowy Dyplom zdobyty na XIII Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2015)

          Docenieniem pracy Zespołu były nie tylko zdobyte medale, dyplomy i wyróżnienia, ale także nagrody i odznaczenia, którymi, choćby w ostatnich 5 latach, został wyróżniony Chór, dyrygent Marcin Florczak i prezes Stanisław Żyracki.
          W czerwcu 2015 r. Pueri Cantores Resovienses otrzymali za całokształt działalności nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
          W tym samym roku, w listopadzie, prezes Stanisław  Żyracki został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, za 30 – letnią społeczną działalność kulturalną, oświatową, wychowawczą,
związkową, charytatywną i publicystyczną.
          W czerwcu 2018 r. ponad 30 – letnia kulturalna aktywność prezesa Stanisława Żyrackiego została doceniona przez Zarząd   Województwa Podkarpackiego w postaci nagrody za „całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury”.
          We wrześniu 2018 r. prezydent Tadeusz Ferenc przyznał Marcinowi Florczakowi nagrodę „za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji miasta Rzeszowa”.
          W lutym 2020 r. dyrygent Marcin Florczak otrzymał w wyniku plebiscytu na obszarze powiatu rzeszowskiego tytuł „Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura” za „rozwijanie u młodych ludzi miłości do muzyki”, natomiast w czerwcu 2020 r. został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego „Artystyczny
Znak Podkarpacia” za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania sztuki chóralnej.
Trzy miesiące później, we wrześniu 2020 r., dyrygent Marcin Florczak zdobył na wirtualnym Festiwalu w Hiszpanii III miejsce w kategorii muzyk instrumentalista.                              W październiku 2021 r. podczas Koncertu z okazji 36-lecia powstania Chóru prezes Stanisław Żyracki został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji miasta Rzeszowa w latach 1985-2021. Natomiast w styczniu 2022 r. podczas Koncertu Kolęd poseł Andrzej Szlachta w imieniu wicepremiera Piotra Glińskiego wręczył prezesowi Stanisławowi Żyrackiemu Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zasługi w upowszechnianiu kultury w ponad 36-letniej działalności społecznej i zawodowej Laureata.                                                                 

Dyplom i statuetka za zdobycie „Złotej Liry” na 
IV Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu
Chóralnym „Varsovia Cantus” (2008)

PRACA

          Działalność Pueri Cantores Resovienses to tytaniczna organizacyjno – artystyczna praca dyrygentów, tysiące prób i setki koncertów z udziałem chórzystów i solistów, praca Rodziców, Zarządu i członków Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego, trud dziesiątków, a może i setek, towarzyszących muzyków, konferansjerów, tłumaczy, przyjaciół i sympatyków Zespołu, o których mowa jest w tej publikacji szczegółowo opisującej lata 2015-2020.                                                                                                                  W tym okresie solistami należącymi do Chóru byli: Krzysztof Bazan, Wojciech Budak, Paweł Cebula, Eryk Chudzik, Bartosz Czarnecki, Kacper Czwałga, Karol Dynia, Marcin Florczak, Karol Jakubczyk, Alan Kowalik, Kacper Kustra, Hubert Mika, Tomasz Nowak, Marcin Ocytko, Nikodem Onyszczuk, Kamil Piejko, Kajetan Pietrucha, Sewer Porada, Julian Reszko, Michał Rzucidło, Aleksander Siewierski, Maciej Tyburczy, Mateusz Wajda, Szymon Wróblewski i Filip Wziątka, a gościnnie występowali były Chórzysta Jakub Kołodziej oraz Małgorzata Kot i Jacek Ścibor.                                                                                                                   Zespołowi towarzyszyła liczna grupa akompaniujących instrumentalistów wywodzących się z Chóru, jak Marcin Florczak, Paweł Kot, Marceli Kyc, Hubert Mika, Maksymilian Rogóż, Kacper Wiącek i Filip Wziątka, a także akompaniatorów występujących gościnnie:Aneta Czach, Łukasz Choiński, Mateusz Gębski, Paweł Grzywacz, Michał Jakubczak, Bartosz Jakubiec, Marcin Kasprzyk, Dawid Kosakowski, Przemysław Obirek, Marek Stefański, Joanna Tomecka, Paweł Węgrzyn i ks. Julian Wybraniec.                          

                     Chór w ostatnim pięcioleciu miał zaszczyt występować nie tylko pod batutą Marcina Florczaka, ale także Wiesława Delimata i Janusza Wierzgacza.
          Na wszystkich koncertach w tym okresie, pomijając rzeszowski Kongres, rolę konferansjera pełnił Stanisław Żyracki, a na Koncercie Kolęd w 2020 r. także Katarzyna Szymczak-Skalska.
          Wielką pomoc Zespołowi nieśli jego przyjaciele i sympatycy, a także stowarzyszenia, instytucje i firmy pomagające organizacyjnie czy finansowo oraz bezcenni Rodzice.
          Najważniejszą postacią nadającą od 2010 r. aż do niedawna kierunek rozwoju Katedralnemu Chórowi był dyrygent i kierownik artystyczny, Marcin Florczak. To właśnie on otworzył nowy, niezwykle barwny i dynamiczny rozdział w historii Katedralnego Chóru.                                                                                                              
Po rezygnacji Marcina Florczaka z prowadzenia Zespołu, od października 2022 r. Zespołem kierowały Edyta Kotula wraz z Angeliką Pacutą.                                                                                           W sierpniu 2023 r. nastąpiły zmiany strukturalne Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego i powstało nowe Stowarzyszenie Katedralny Chór Chłopięco Męski Pueri Cantores Resovienses. Funkcję prezesa pełni Ryszard Bieniek, natomiast od września 2023 roku Dyrygentem Chóru Pueri Cantores Resovienses została Aleksandra Fiołek-Matuszewska.

Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses (2021 r.)